Om Knarrnäs lantbruk
Knarrnäsgård

Knarrnäs Gård

Om lantbruket på Knarrnäs


På Knarrnäs och Kärrtorp bedrivs boskapsskötsel med främsta mål att hålla landskapet öppet. Med stor respekt för hur markerna har brukats av generationer av småbrukare försöker vi tillsammans med Nacka kommun hävda ett stycke levande lantbruksnatur med en mosaik av åker, äng och skogsbete. Hävdad betesmark är också  ett bra sätt att lagra in kol i markskiktet.


Verksamheten på Knarrnäs Gård grundas på några enkla idéer:

 • Djuren är huvudsakligen av olika allmogeraser, det vill säga djur som inte är fullt så produktiva men istället ofta härdigare än moderna framavlade raser.
 • Ingen konstgödning används, all gödsel är naturgödsel bland annat från gårdens egna djur.
 • Inga växtgifter används utan all ogräsbekämpning sker med manuella metoder.
 • Ambitionen är att kunna hålla ett högt betestryck under kortare tid för att sedan flytta djuren till ett nytt område. På så sätt gynnas olika växtarter som under normalt betestryck inte sällan för en tynande tillvaro. Hur det lyckas beror emellertid huvudsakligen på stängslingen.
 • De flesta djur trivs bäst utomhus större delen av året. Under vinterhalvåret utfordras djuren delvis inomhus.


Vidare är ambitionen att erbjuda bästa möjliga djurhållning baserat på dagens möjligheter. Det innebär bland annat:

 • Hålla bästa möjliga djurhälsa året runt.
 • Vintertid utfodra djuren med inköpt hö och kraftfoder.
 • Vid minsta tveksamhet vad gäller eventuella sjukdomar eller liknande anlitas veterinär.
 • Djuren har alla erforderliga vaccinationer och hälsokontroller.
 • Knarrnäs Gård är Maedi Visna-fri och har sedan januari 2020 MV3 status.
 • Vid behov använder vi maskiner för att underlätta de tyngsta momenten i driften.
 • Elstängsel är en effektiv metod att hålla djuren inom en begränsad yta, dock garanterar inte ens elstängsel djuren från att rymma närhelst de kommer åt.
 • Eftersom vi bara har roslagsfår på gården är vi medlem i Föreningen Svenska Allmogefår.
 • Vi är också medlem i Fåravelsförbundets Elitlamm.